GTC

DEHAS Medical Systems GmbH, Wesloer Straße 107 – 109, 23568 Lubeka

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

1. informacje ogólne
1.1 Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (zwane dalej „OWSiD”) mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych dostaw i innych usług, w tym wszelkich usług doradczych i informacji świadczonych przez DEHAS Medical Systems GmbH (zwaną dalej „Sprzedającym”). Dotyczy to również sytuacji, gdy sprzedawca nie odsyła klienta do tych OWSD w kolejnych transakcjach. W żadnym wypadku warunki klienta nie staną się częścią umowy, nawet jeśli sprzedawca nie wyrazi wobec nich wyraźnego sprzeciwu. Te AVLB od 01/2022 mają raczej zastosowanie wyłącznie we wszystkich przypadkach.

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego i specjalnych funduszy prawa publicznego w rozumieniu § 310 ust. 1 BGB.

1.3 Oferty Sprzedającego mogą ulec zmianie. Obowiązek dostawy istnieje dopiero po wystawieniu przez sprzedawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia.

1.4 Wszelkie uzgodnienia pomiędzy sprzedawcą a klientem muszą zostać zawarte w umowie w formie pisemnej.

1.5 Aktualna wersja lNCOTERMS jest miarodajna dla interpretacji warunków handlowych.

1.6 Klient może przenieść swoje roszczenia wobec sprzedawcy wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą sprzedawcy.

1.7 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWSiD są lub staną się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem zwyczajowo przyjętym w branży dla tego przypadku; w przypadku braku dopuszczalnego postanowienia zwyczajowo przyjętego w branży, zastosowanie ma odpowiedni przepis ustawowy.

2. ceny i warunki płatności

2.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, ceny są cenami ex works lub ex warehouse sprzedającego DAP, w przypadku dalszego fakturowania, w przeciwnym razie EX Works z odbiorem. Podatek od towarów i usług jest naliczany według stawki ustawowej. W przypadku małych zamówień o wartości poniżej 150,- EUR (netto bez VAT) sprzedawca może naliczyć dopłatę za minimalną ilość w wysokości 25,- EUR (netto plus VAT) za dostawę, chyba że uzgodniono inaczej.

2.2 O ile w indywidualnych przypadkach nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie faktury będą płatne w całości najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

2.3 Sprzedawca jest upoważniony do przeniesienia roszczeń wobec klientów znajdujących się w Niemczech i krajach UE na abcfinance GmbH, Kamekestr. 2-8, 50672 Kolonia, Niemcy. Kupujący zostanie poinformowany po zawarciu umowy, czy roszczenie zostało przeniesione. W takich przypadkach płatności ze skutkiem zwalniającym z długu mogą być dokonywane wyłącznie na rzecz abcfinance GmbH. Kupujący zostanie poinformowany o swoich danych bankowych po zawarciu umowy.

Płatności należy dokonywać wyłącznie na rachunki wymienione na fakturze Sprzedającego w uzgodnionej walucie, podając numer faktury. Należy je uiszczać w terminie bez żadnych opłat i potrąceń. W przypadku płatności wszelkiego rodzaju, spełnienie świadczenia następuje wyłącznie w dniu, w którym sprzedawca może dysponować płatnością bez ograniczeń.

2.4 Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjmowania weksli ani czeków. W przypadku ich wydania, są one przyjmowane wyłącznie na poczet wykonania, z zastrzeżeniem możliwości dyskonta za zwrotem wszystkich kosztów. Sprzedający nie jest również zobowiązany do przedstawiania weksli i czeków lub składania protestów w odpowiednim czasie.

2.5 Jeśli klient zalega z płatnością, sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek za zwłokę od pierwszego dnia w wysokości 5 (pięciu) punktów procentowych rocznie powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej zgodnie z § 247 BGB. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń za szkody spowodowane opóźnieniem.

2.6 Klient jest uprawniony do potrącenia lub zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone, są bezsporne lub zostały uznane przez sprzedającego. Ograniczenie to nie ma zastosowania do prawa zatrzymania zgodnie z § 320 BGB.

2.7 Jeżeli został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do majątku klienta, jeżeli klient wszczął pozasądowe postępowanie w celu uregulowania długów lub zawiesił płatności, lub jeżeli sprzedający dowie się o innych okolicznościach, które znacznie obniżają zdolność kredytową klienta i które wydają się zagrażać spełnieniu świadczenia wzajemnego należnego od klienta, sprzedający ma prawo zażądać zabezpieczenia zaległych dostaw w formie zaliczki lub gwarancji bankowej (według uznania klienta), wyznaczając termin co najmniej jednego tygodnia, oraz odmówić wykonania świadczenia do czasu ustanowienia zabezpieczenia. Po bezowocnym upływie rozsądnego terminu sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania. W takim przypadku Sprzedający może również cofnąć prawo do odsprzedaży towarów wraz z upoważnieniem do odbioru zgodnie z punktami (5.3) i (5.6) oraz prawo do przetwarzania, łączenia i mieszania już dostarczonych towarów zgodnie z punktami (5.2) i (5.3) oraz zażądać zwrotu dostarczonych towarów.

3. dostawa i odbiór

3.1 Zobowiązanie Sprzedającego do dostawy jest uzależnione od kompletnej, prawidłowej i terminowej dostawy do Sprzedającego, o ile Sprzedający nabywa towary jako całość lub części towarów od podwykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy niedostarczenie lub opóźnienie nastąpiło z winy sprzedawcy. Niestawienie się na spotkanie nie z własnej winy uprawnia sprzedającego do odstąpienia od umowy.

3.2 Klient ponosi ryzyko i koszty wysyłki towarów loco fabryka/magazyn (DAP / EXW), jak również koszty ubezpieczenia transportowego od momentu opuszczenia budynku DEHAS. Dotyczy to również sytuacji, gdy transport jest wykonywany przez firmę wybraną przez sprzedającego.

3.3 O ile nie uzgodniono inaczej, ryzyko przechodzi na klienta bezpośrednio z zakładu sprzedawcy – nawet w przypadku dostawy opłaconej. Standardowa suma ubezpieczenia DEHAS jest ograniczona do 500 euro.

3.4 Jeżeli towary są gotowe do wysyłki, a wysyłka lub wysyłka do miejsca dostawy lub odbiór są opóźnione z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą otrzymania przez klienta powiadomienia o gotowości do wysyłki.

3.5 Klient nie może odrzucić dodatkowych lub ograniczonych usług w rozsądnym zakresie i musi zapłacić za nie niezwłocznie po ich otrzymaniu. Reklamacje dotyczące nadmiernego lub niedostatecznego wykonania nie uprawniają klienta do odmowy dalszych dostaw w ramach tej samej lub innej umowy. W przypadku produktów niestandardowych sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia o 10% większej lub mniejszej ilości niż zamówiona. W każdym przypadku fakturowana będzie wyłącznie ilość faktycznie dostarczona.

3.6 Klient jest również w zwłoce z przyjęciem, gdy towary są gotowe do wysyłki, jeśli w przypadku dostawy EXW lub uzgodnionego obowiązku odbioru, dostawa jest oferowana przez sprzedającego wyłącznie na piśmie lub klient oświadczył, że nie przyjmie dostawy.

3.7 Towary zgłoszone jako gotowe do wysyłki zgodnie z umową muszą zostać niezwłocznie przyjęte przez klienta. W przeciwnym razie sprzedawca jest uprawniony do wysyłki lub przechowywania towarów na koszt i ryzyko klienta według uznania sprzedawcy oraz do wystawienia faktury za towary po upływie jednego tygodnia. To samo dotyczy sytuacji, gdy towary nie zostaną odebrane lub nie zostaną odebrane w całości w uzgodnionym terminie.

3.8 Jeżeli Klient opóźnia się z wykonaniem zobowiązań wynikających z powyższych postanowień o więcej niż jeden miesiąc, Sprzedawca może – bez uszczerbku dla dalszych praw – zażądać od Klienta kary umownej w wysokości 5 (pięciu) procent wartości faktury zamiast wykonania umowy i sprzedać wszelkie towary przechowywane w innym miejscu. Kara umowna zostanie potrącona z odszkodowania należnego od klienta. Wszelkie rabaty ilościowe przyznane za wcześniejsze dostawy na podstawie tego zamówienia muszą zostać opłacone przez klienta.

3.9 Klient musi przedstawić dowód wysyłki. W tym celu klient musi przedstawić dowód wysyłki towarów, wysyłając odpowiedni oryginalny dokument do sprzedawcy w ciągu czterech tygodni od odbioru/wysyłki towarów. Jeśli dokument nie zostanie otrzymany przez sprzedawcę w tym terminie, sprzedawca ma prawo naliczyć klientowi podatek VAT obowiązujący w tym czasie od wartości netto towarów.

4. okresy i terminy dostaw

4.1 Przestrzeganie okresów i terminów dostaw wymaga terminowego wypełniania zobowiązań umownych klienta. Okresy dostawy rozpoczynają się w dniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, ale nie przed wyjaśnieniem wszystkich szczegółów realizacji zamówienia i otrzymaniem wszystkich dokumentów wymaganych do realizacji zamówienia oraz innych informacji, które mają być dostarczone przez Klienta, a także otrzymaniem uzgodnionej zaliczki. Termin dostawy uznaje się również za dotrzymany, jeśli towary opuszczą fabrykę lub magazyn w uzgodnionym czasie lub jeśli klient został powiadomiony, że towary są gotowe do wysyłki, ale towary nie mogą zostać wysłane na czas bez winy sprzedawcy. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do terminów dostaw.

4.2 Nieprzewidywalne zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedającego, takie jak epidemie, pandemie, wojna, zagrożenie wojną, zamieszki, akty przemocy ze strony osób trzecich wobec osób lub mienia, interwencje państwowe, w tym środki polityki pieniężnej i handlowej, spory pracownicze u Sprzedającego lub jego dostawców lub firm transportowych, przerwy w planowanych połączeniach transportowych, pożar, niedobór surowców, niedobór energii i inne zakłócenia operacyjne u Sprzedającego lub jego dostawców, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, wydłużają uzgodnione okresy i terminy dostaw o czas trwania przeszkody. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedający jest już w zwłoce z dostawą lub gdy wyżej wymienione przeszkody w wykonaniu umowy istniały już przed zawarciem umowy, ale nie były znane Sprzedającemu. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o wszelkich przeszkodach tego rodzaju.

4.3 Jeśli opóźnienia w dostawie z tego powodu trwają dłużej niż dwa miesiące, obie strony są uprawnione do odstąpienia od umowy. Klient może jednak odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy sprzedawca nie odpowie na jego żądanie w ciągu jednego tygodnia, aby zadeklarować, czy zamierza odstąpić od umowy lub dostarczyć towar w rozsądnym terminie. To samo prawo do odstąpienia od umowy przysługuje niezależnie od wyżej wymienionego terminu, jeżeli wykonanie umowy stało się nieuzasadnione dla jednej ze stron w związku z zaistniałym opóźnieniem.

4.4 W przypadku wszystkich artykułów i produktów, które zostały specjalnie zamówione lub wyprodukowane dla klienta (konstrukcja niestandardowa lub specjalna) lub zamówione w ilościach, które nie są zwyczajowe, ale wynikają z sytuacji lub okoliczności (szczególne wydarzenia, takie jak wojna lub pandemia), prawo klienta do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, niezależnie od okoliczności, ale dopiero po potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę.

5. zastrzeżenie własności

5.1 Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego (towary objęte zastrzeżeniem własności) do czasu całkowitego i ostatecznego zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, niezależnie od podstawy prawnej. To samo dotyczy przyszłych lub warunkowych roszczeń wynikających z umów zawartych w tym samym czasie lub później w ramach stosunków handlowych. W przypadku rachunku bieżącego, zastrzeżony tytuł służy jako zabezpieczenie roszczenia sprzedawcy wynikającego ze stosunku rachunku bieżącego.

5.2 Obsługa i przetwarzanie towarów podlegających zastrzeżeniu własności będą wykonywane na rzecz sprzedającego jako producenta w rozumieniu § 950 BGB, bez zobowiązania sprzedającego. Jeśli klient przetwarza, łączy lub miesza towary objęte zastrzeżeniem własności z innymi towarami nienależącymi do sprzedawcy, sprzedawca jest uprawniony do współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości fakturowej towarów objętych zastrzeżeniem własności do wartości fakturowej innych użytych towarów. W przypadku wygaśnięcia prawa własności Sprzedawcy do towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności w wyniku połączenia, zmieszania lub przetworzenia towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności, Klient niniejszym przenosi na Sprzedawcę przysługujące mu prawo własności do nowego zapasu lub nowej rzeczy w zakresie wartości fakturowej towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności i przechowuje je nieodpłatnie na rzecz Sprzedawcy z zachowaniem staranności ostrożnego przedsiębiorcy. Jeśli sprzedawca nabywa własność lub udział we własności nowej rzeczy, przenosi on swoją własność lub udział we współwłasności nowej rzeczy na klienta pod warunkiem zawieszającym pełnej zapłaty ceny zakupu.

5.3 Klient może sprzedać towary z zastrzeżeniem własności w zwykłym toku działalności i wyłącznie na swoich zwykłych warunkach, pod warunkiem, że roszczenia wynikające z odsprzedaży zostaną jednocześnie przeniesione na sprzedającego zgodnie z punktami (5.4) do (5.6). Klient nie jest uprawniony do rozporządzania towarami zastrzeżonymi w jakikolwiek inny sposób, w szczególności do ich zastawiania lub przewłaszczania na zabezpieczenie. Powyższe upoważnienie wygasa w przypadku niewywiązania się przez klienta z płatności. Może ona również zostać cofnięta przez sprzedającego w przypadkach wymienionych w punkcie (2.6), w przypadku naruszenia powyższych zobowiązań oraz w przypadku niezapłacenia faktury w terminie. W takich przypadkach klientowi zabrania się również przetwarzania zastrzeżonych towarów oraz łączenia lub mieszania ich z innymi towarami.

5.4 Należności i inne roszczenia, w tym wszelkie prawa dodatkowe klienta wynikające z odsprzedaży towarów zastrzeżonych, zostają niniejszym przeniesione na sprzedającego, tj. za zgodą niniejszych OWS, który niniejszym akceptuje cesję. Stanowią one zabezpieczenie roszczeń sprzedającego w takim samym zakresie jak towar zastrzeżony. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie sprzedany przez klienta wraz z innymi towarami niedostarczonymi przez sprzedającego, roszczenie z tytułu odsprzedaży zostaje niniejszym przypisane w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do wartości fakturowej innych towarów. W przypadku sprzedaży towarów, w których Sprzedający posiada udziały we współwłasności zgodnie z punktem (5.2), część odpowiadająca jego udziałowi we współwłasności zostaje niniejszym przeniesiona na Sprzedającego.

5.5 Klient jest upoważniony do dochodzenia roszczeń z tytułu odsprzedaży. Musi on niezwłocznie poinformować sprzedawcę o każdym naruszeniu jego praw przez osoby trzecie, przekazując dokumenty niezbędne do interwencji. Wszelkie poniesione koszty interwencji ponosi klient.

5.6 Jeżeli klient zalega ze swoimi zobowiązaniami płatniczymi wobec sprzedającego dłużej niż dwa tygodnie, sprzedający może zażądać zwrotu zastrzeżonych towarów i odebrać roszczenia oraz inne roszczenia przeniesione na sprzedającego. Ponadto sprzedający może wykorzystać towar zastrzeżony do zaspokojenia swoich roszczeń, gdy tylko sprzedający odstąpi od umowy lub zaistnieją warunki do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zamiast lub obok świadczenia.

5.7 Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość istniejących zabezpieczeń przekracza zabezpieczone roszczenia łącznie o 10 (dziesięć) procent, Sprzedawca jest zobowiązany do zwolnienia zabezpieczeń wybranych przez Sprzedawcę na żądanie Klienta.

6 Stan towarów i odpowiedzialność za wady

6.1 Jeżeli Sprzedawca udostępnia Klientowi próbki lub wzory lub otrzymuje je od Klienta, dostarcza analizy, przepisy DIN, inne krajowe lub zagraniczne normy jakości lub inne informacje dotyczące jakości towarów, służą one jedynie do bardziej szczegółowego opisu usług, które mają być świadczone przez Sprzedawcę. Nie stanowi to gwarancji jakości.

6.2 W szczególności Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy towary służą konkretnemu celowi zamierzonemu przez Klienta lub czy są odpowiednie do tego celu. W przeciwieństwie do powyższego przepisu, indywidualna umowa dotycząca konkretnego celu użytkowania jest wymagana w przypadku nowych części, które sprzedawca opracowuje dla klienta na jego życzenie.

6.3 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonych towarów z należytą starannością oraz – w razie potrzeby za pomocą przetwarzania testowego – sprawdzenia jakości dostarczonych towarów i niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich rozpoznawalnych wadach, najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania towarów, w formie pisemnej (jeśli to możliwe i uzasadnione, załączając próbki), podając numer faktury, produkcji i wysyłki. Wady ukryte muszą być zgłaszane w ten sam sposób, gdy tylko zostaną wykryte w zwykłym toku działalności. W przeciwnym razie towary uznaje się za zatwierdzone bez zastrzeżeń. Wszelkie dalsze zobowiązania klienta wynikające z § 377 HGB pozostają nienaruszone.

6.4 Jeśli klient nie zabezpieczy praw regresowych wobec osób trzecich, przetworzy wadliwe towary bez uprzedniej kontroli jakości lub dostarczy towary zgłoszone jako wadliwe osobom trzecim bez uprzedniego umożliwienia sprzedającemu sprawdzenia zgłoszonych wad, wszelkie roszczenia z tytułu wad wygasają. To samo dotyczy konsekwencji nieodpowiedniego lub niewłaściwego użytkowania towarów, nieprawidłowego montażu lub uruchomienia przez klienta lub osoby trzecie, niewłaściwych modyfikacji dostarczonych towarów, naturalnego zużycia oraz nieprawidłowej lub niedbałej obsługi.

6.5 W przypadku uzasadnionych zawiadomień o wadach lub reklamacji, Sprzedający będzie uprawniony do wyboru pomiędzy późniejszą realizacją zamówienia poprzez usunięcie wady lub dostawę zastępczą. Środki sortowania przez klienta muszą zostać uzgodnione na piśmie ze sprzedawcą przed ich rozpoczęciem. W przypadku późniejszego spełnienia świadczenia klient ponosi dodatkowe koszty wynikające z faktu, że dostarczone towary zostały przewiezione do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia.

6.6 Jeśli kolejna realizacja wybrana przez Sprzedawcę wielokrotnie nie powiedzie się, jest nieuzasadniona dla Klienta, Sprzedawca odmówi jej realizacji lub opóźni się ponad rozsądny termin z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, Klient może – bez uszczerbku dla wszelkich roszczeń odszkodowawczych – odstąpić od umowy lub obniżyć cenę zakupu.

6.7 Roszczenia oparte na wadliwości towarów przedawniają się po upływie roku od przeniesienia ryzyka. Nie ma to zastosowania w zakresie, w jakim prawo zgodnie z. § 438 ust. 1 nr 2 BGB (budynki i elementy budynków), § 479 ust. 1 BGB (prawo do regresu) i § 634 a ust. 1 nr 2 BGB (wady budowlane) przewiduje dłuższe okresy lub o ile sprzedawca ponosi odpowiedzialność z powodu umyślnego działania.

6.8 Gwarancje specyficzne dla produktu lub gwarancje na produkty z izolacją próżniową są określone dla danej grupy produktów lub w potwierdzeniu zamówienia.

6.9 Roszczenia odszkodowawcze są również ograniczone zgodnie z punktem (7).

7. ograniczenie roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów

7.1 Roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów klienta wobec sprzedawcy lub jego pracowników, przedstawicieli i zastępców, niezależnie od podstawy prawnej, są wykluczone, chyba że odpowiedzialność opiera się na umyślności, rażącym niedbalstwie, przyjętej gwarancji, przyjętym ryzyku zakupu, uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub istotnych zobowiązaniach umownych. Dotyczy to również wszelkich roszczeń odszkodowawczych wynikających z nieprawidłowych deklaracji dostawcy. Postanowienie to nie oznacza zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść klienta.

7.2 Roszczenia Klienta o odszkodowanie i zwrot kosztów wobec Sprzedawcy lub jego pracowników, przedstawicieli i zastępców z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych są ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których naruszenie zagraża celowi umowy, np. w przypadku znacznego opóźnienia, nieistotnego naruszenia zobowiązań do współpracy, dostarczania informacji lub zachowania poufności, lub nieistotnego naruszenia zobowiązań, z którymi umowa stoi lub upada. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi przepisami.

7.3 Przy określaniu wysokości roszczeń odszkodowawczych, które mają być spełnione przez Sprzedającego, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, na korzyść Sprzedającego uwzględnia się zdolność ekonomiczną Sprzedającego, charakter, zakres i czas trwania stosunków handlowych partnerów umownych oraz sytuację instalacyjną, w szczególności sytuację instalacyjną. należy odpowiednio uwzględnić szczególnie niekorzystną sytuację montażową dostarczonej części. Wynagrodzenie sprzedawcy musi pozostawać w rozsądnej proporcji do wartości danej części sprzedawcy.

7.4 Umowne roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów wobec Sprzedającego lub jego pracowników, przedstawicieli i zastępców, niezależnie od podstawy prawnej, przedawniają się najpóźniej po upływie jednego roku. Szczególne regulacje dotyczące roszczeń z tytułu wadliwych towarów w punkcie (6.7) pozostają nienaruszone.

7.5 W zakresie, w jakim Sprzedający jest obowiązkowo odpowiedzialny na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt z dnia 15 grudnia 1989 r. za szkody majątkowe i obrażenia ciała spowodowane wadami produktu, pierwszeństwo mają przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt. Powyższe zasady mają zastosowanie do odszkodowania wewnętrznego zgodnie z § 5 zdanie 2 ustawy o odpowiedzialności za produkt.

8. prawa własności przemysłowej

Sprzedawca zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków i innych dokumentów projektowych. Nie mogą one być udostępniane stronom trzecim. W zakresie, w jakim Sprzedawca wytwarza towary zgodnie z rysunkami, próbkami lub innymi informacjami dostarczonymi przez Klienta i tym samym narusza prawa własności przemysłowej osób trzecich, Klient zwolni Sprzedawcę z wszelkich roszczeń z tym związanych.

9 Miejsce spełnienia świadczenia, miejsce jurysdykcji i prawo właściwe

9.1 Miejscem realizacji dostawy i płatności jest Lubeka, Niemcy, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

9.2 Miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy oraz jej zawarcia i ważności, w tym sporów wynikających z czeków lub weksli, jest Lubeka, pod warunkiem, że klient jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. Sprzedawca może jednak pozwać klienta w dowolnym innym miejscu właściwym zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

9.3 Stosunek umowny podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) są wyłączone.

Status styczeń 2022 r.

Czy wolisz spersonalizowane porady?

Nie ma problemu – wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższego numeru telefonu lub e-maila. Możesz również skorzystać z naszego formularza oddzwonienia, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.