Polityka prywatności

Dane osobowe (zwane dalej „danymi”) będą przetwarzane przez nas wyłącznie w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych na niej usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych informujemy w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile sami lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i środkach przetwarzania. Ponadto poniżej informujemy o komponentach stron trzecich, z których korzystamy w celu optymalizacji i poprawy jakości użytkowania, o ile strony trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

I. Informacje o nas jako administratorze danych
II Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
III. Informacje dotyczące przetwarzania danych

I. INFORMACJE O NAS JAKO PODMIOCIE ODPOWIEDZIALNYM

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony internetowej w zakresie prawa o ochronie danych jest

DEHAS Medical Systems GmbH
Wesloer Str. 107 – 109
23568 Lubeka
Niemcy

Telefon: +49 451 – 80 90 4 – 0
Faks: +49 451 – 80 90 4 – 111
e-mail: Info@dehas.de

II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW I OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

potwierdzenie, czy dane ich dotyczące są przetwarzane, informacje o przetwarzanych danych, dalsze informacje o przetwarzaniu danych oraz kopie danych (zob. również art. 15 RODO)
do sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (zob. również art. 16 RODO);
usunięcia dotyczących ich danych bez zbędnej zwłoki (por. również art. 17 RODO) lub, alternatywnie, w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 par. 3 RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
do otrzymywania dotyczących ich i dostarczonych przez nich danych oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom / administratorom (por. również art. 20 RODO);
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli są zdania, że dotyczące ich dane są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (zob. również art. 77 RODO).
Ponadto dostawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez dostawcę, o wszelkich sprostowaniach lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania wymaganych zgodnie z art. 16, 17 ust. 1 lit. a RODO. 1, 18 RODO. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeśli powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Niezależnie od tego użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania dotyczących ich danych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że dane są przetwarzane przez dostawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. 1 litr. f) RODO są przetwarzane. W szczególności dozwolony jest sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej.

III. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie, usunięcie danych nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania, a poniżej nie podano żadnych innych informacji na temat poszczególnych procedur przetwarzania.

Dane serwera
Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przesyłane do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika. Za pomocą tych tak zwanych plików dziennika serwera gromadzone są między innymi typ i wersja przeglądarki internetowej użytkownika, system operacyjny, strona internetowa, z której użytkownik przeszedł do naszej oferty internetowej (adres URL odsyłacza), odwiedzane strony internetowe naszej oferty internetowej, data i godzina odpowiedniego dostępu oraz adres IP połączenia internetowego, z którego odbywa się korzystanie z naszej oferty internetowej.

Dane zebrane w ten sposób są przechowywane tymczasowo, ale nie razem z innymi danymi użytkownika.

Przechowywanie to odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 litr. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że ich dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane nie będą usuwane w całości lub w części do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

Pliki cookie

a) Sesyjne pliki cookie/sesyjne pliki cookie
Na naszej stronie internetowej używamy tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są umieszczane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez używaną przez niego przeglądarkę internetową. Te pliki cookie przetwarzają pewne informacje od użytkownika, takie jak dane przeglądarki lub lokalizacji lub adres IP, w indywidualnym zakresie.

Przetwarzanie to sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza, ponieważ przetwarzanie np. umożliwia nam wyświetlanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka zakupów.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile te pliki cookie przetwarzają dane w celu zainicjowania lub realizacji umowy.

Jeśli przetwarzanie nie służy zainicjowaniu lub wykonaniu umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 litr. f) RODO.

Te sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

b) Możliwość eliminacji
Użytkownik może uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub pomocą techniczną. W przypadku tak zwanych plików cookie Flash nie można jednak zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego należy zmienić ustawienia odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane w tym celu zależą również od używanego odtwarzacza Flash. W przypadku jakichkolwiek pytań należy również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash albo skontaktować się z producentem lub pomocą techniczną.

Jeśli jednak użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Przetwarzanie umów
Dane przekazane przez użytkownika w celu skorzystania z naszej oferty towarów i/lub usług będą przetwarzane przez nas w celu realizacji umowy i są niezbędne w tym zakresie. Zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe bez podania danych użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. b) RODO
Usuwamy dane po całkowitym przetworzeniu umowy, ale musimy również przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

W ramach przetwarzania umowy przekazujemy dane użytkownika firmie transportowej, której zlecono dostawę towarów, lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie jest niezbędne do dostawy towarów lub do celów płatności.

Podstawą prawną przekazywania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 litr. b) RODO.

Zapytania kontaktowe / opcja kontaktu
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania. Podanie tych danych jest niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi – bez nich nie możemy odpowiedzieć na zapytanie lub możemy odpowiedzieć na nie tylko w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 litr. b) RODO
Dane użytkownika zostaną usunięte, jeśli odpowiedź na zapytanie została udzielona w sposób ostateczny, a usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych, takimi jak np. w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

Google Analytics
Używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej. Jest to usługa analizy sieci świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active, Google gwarantuje, że wymogi ochrony danych UE są również przestrzegane podczas przetwarzania danych w USA.

Usługa Google Analytics jest wykorzystywana do analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak Adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tak zwaną funkcją anonimizacji. Google używa tej funkcji do skracania adresu IP w UE lub EOG.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny odwiedzin na naszej stronie internetowej i działań związanych z jej użytkowaniem. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google twierdzi, że nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi. Google udostępnia również dalsze informacje na temat ochrony danych na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, np. również na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google oferuje również tak zwany dodatek dezaktywacyjny na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Dodatek ten można zainstalować w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych i zapewnia on dalszą kontrolę nad danymi gromadzonymi przez Google podczas odwiedzania naszej witryny. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o wizytach na naszej stronie internetowej nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Nie zapobiega to jednak przesyłaniu informacji do nas lub do innych usług analizy internetowej. Oczywiście w niniejszej polityce prywatności można również dowiedzieć się, czy i z jakich innych usług analizy sieci korzystamy.

Zmiany w polityce prywatności:
Polityka prywatności wersja 1.0 / status 09/2018
W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia polityki prywatności w razie potrzeby. Nie oznacza to zmiany celu wykorzystania już przechowywanych danych.

Z wielką starannością sprawdziliśmy wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej. Nie możemy jednak zagwarantować, że zawartość naszej strony internetowej jest zawsze poprawna, kompletna i aktualna.

Strony internetowe osób trzecich
DEHAS Medical Systems GmbH odsyła również do stron internetowych osób trzecich za pomocą linków. Nie ponosimy żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści i bezpieczeństwo danych na ich stronach internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie ma również zastosowania do powiązanych stron internetowych osób trzecich.

Przykładowe oświadczenie o ochronie danych osobowych kancelarii prawnej Weiß & Partner

Czy wolisz spersonalizowane porady?

Nie ma problemu – wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższego numeru telefonu lub e-maila. Możesz również skorzystać z naszego formularza oddzwonienia, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.